Khách hàng KHÔNG TỬ TẾ

Khách hàng không tử tế

Khách hàng KHÔNG TỬ TẾ sẽ giết lần giết mòn cảm xúc của chúng ta mỗi ngày
______

Xưa mình kd nhiều thứ. Mặt hàng nào tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công tầm 80% là quá ổn rồi. Chỉ đến khi Alpha Lipid, tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng nhận thành công ở mức 99,99% luôn.

Đó là sự kết hợp của Sản phẩm tốt và Khách hàng tốt.

Khách hàng tốt đóng 1 vai trò rất quan trọng trong công việc và đời sống của chúng ta. Nếu mỗi ngày cho dù mình bán sp tốt mà cứ liên tục tiếp xúc với k/h không tử tế thì chắc chắc tâm chúng ta k thể nào bình an và thoải mái để phát triển sự nghiệp đc.