Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, Video

Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video

1/ Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh thông dụng và đầy đủ chức năng

Adobe Firework => Tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng Adobe Firework

2/ Phần mềm chỉnh sửa Video thông dụng và đầy đủ chức năng 

Camtasia Studio =>Tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng Camtasia